Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti
POPI s.r.o.

 1. Úvod

Spoločnosť POPI s.r.o., so sídlom Hlavná 593/163 053 15 Hrabušice (ďalej len „spoločnosť“ alebo „my“), berie vážne ochranu osobných údajov svojich klientov a návštevníkov webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) stanovujú, ako zhromažďujeme, používame, zdieľame a spracovávame vaše osobné údaje.

 1. Definície
 • Osobné údaje: Akékoľvek informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, ako je vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa alebo iné online identifikátory.
 • Spracovanie: Akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s vašimi osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, ukladanie, používanie, zverejňovanie, prenos alebo vymazanie.
 1. Zber osobných údajov

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne, napríklad keď sa zaregistrujete na naše služby, vyplníte kontaktný formulár alebo nám pošlete e-mail. Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje automaticky, keď navštívite naše webové stránky, napríklad vašu IP adresu, prehliadač a operačný systém.

 1. Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie našich služieb a plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám.
 • Zlepšenie našich služieb a produktov.
 • Kontaktovanie vás s informáciami o našich produktoch a službách.
 • Personalizovanie vášho zážitku z používania našich webových stránok.
 • Dodržiavanie zákonných požiadaviek.
 1. Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami bez vášho súhlasu. Môžeme však vaše osobné údaje zdieľať s našimi dodávateľmi a partnermi, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Tieto tretie strany sú povinné dodržiavať naše pokyny na ochranu osobných údajov a používať vaše osobné údaje len na účely, ktoré sme im udelili.

 

 1. Zabezpečenie osobných údajov

Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, zmenou alebo zničením. Tieto opatrenia zahŕňajú fyzické, technické a administratívne bezpečnostné prostriedky.

 1. Ukladanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

 1. Vaše práva

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom a na informácie o tom, ako sú spracovávané.
 • Právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 • Právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 • Právo na námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 • Právo na prenosnosť vašich osobných údajov v určitých prípadoch.
 1. Zmeny týchto zásad

Tieto zásady môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením aktualizovanej verzie na našich webových stránkach. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách.